Menu
Roshe.pl - Dla przyjemności i rozkoszy
Strona głównaReklamacje i zwroty
...jest pusty

Reklamacje i zwroty

I. Prawodstąpienia od umowy kupna  (anulowanie zamowienia) 

Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadkach wymienionych w Ustawie o prawach konsumenta art. 38, w szczególności: 

a. gdy zakupiony towar jest rzeczą nieprefabrykowaną, która została wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta). Dotyczy to produktów, które wykonano na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji Klienta. 
b. gdy zakupiony towar po otwarciu opakowania nie może zostać zwrócony ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych. Kupując takie produkty Klient traci zgodnie z art. 38 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli towary te dostarczane są w zapieczętowanym opakowaniu i opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 


1) Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku umowy sprzedaży Towarów – od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.  

2) Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.  

Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. 

3) Oświadczenie można złożyć w szczególności wysyłając je w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@rosche.pl
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. 

4) Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu zwracany Towar lub przekazać towar osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
Zwracane Towary należy odesłać na adres:

Rosche.pl
Izabela Zielińska 
ul.Szczecińska 12a/11
40-139 Katowice

Do zwracanego Towaru prosimy o dołączenie dowodu zakupu (np. paragon, faktura). 

5) Sposób nadania przez Klienta towaru drogą pocztową powinien zapewnić całość i nienaruszalność dostarczonej przesyłki, w szczególności sposób opakowania i przewozu towaru powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. 

6) Prosimy o staranne pakowanie zwracanego towaru w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu. Towar należy odsyłać w twardym kartonie. Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki przez Klienta nie podlega zwrotowi/wymianie. 

7) Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem oraz do paczkomatów. 

8) Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru 

9) W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

10) Towary objęte Promocją mogą być zakupione wyłącznie na zasadach określonych w promocji. 


II. Reklamacje  

1) Zgodnie z przepisami prawa wszystkie produkty oferowane w hurtowni objęte są gwarancją na wady fabryczne zakupionego produktu.

2) Cała procedura dochodzenia praw z tytułu gwarancji odbywa się na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego

3) Jeżeli zdarzy się, że po otrzymaniu towaru będą w nim wady fabryczne lub zostanie on uszkodzony mechanicznie podczas dostawy, nabywca ma obowiązek natychmiast poinformować sprzedawcę i w przypadku niemożliwości naprawy na miejscu, odesłać zakupiony towar. Do przesyłki należy dołączyć opis wady i opis miejsca wystąpienia wady.

4) Kupujący może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad Towarów w szczególności wysyłając e-mail na adres: sklep@rosche.pl
Do reklamowanej przesyłki proszę załączyć dowodu zakupu Towaru (np. paragon, faktura). W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Kupującego oraz danych kontaktowych Kupującego
Reklamacje proszę wysyłać na poniższy adres:

Rosche.pl
Izabela Zielińska 
ul.Szczecińska 12a/11
40-139 Katowice 

5) Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek niewłaściwego montażu lub użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

6) Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.

7) Obowiązkiem kupującego jest sprawdzenie towaru zaraz po jego otrzymaniu i poinformowaniu nas o wadzie telefonicznie lub mailowo sklep@rosche.pl 
W przypadku wady fabrycznej zwrócony towar zostanie wymieniony na towar bez wad jeśli aktualny stan magazynowy na to pozwala. Jeśli wymiana jest nie możliwa z powodu zwrotu, klient w ramach uznanej reklamacji może wymienić wadliwy towar na inny lub zażądać zwrotu pieniędzy za wadliwy towar.

8) Po odbiorze paczki sprawdź jej zawartość. Jeśli ilość nie zgadza się z Fakturą, masz obowiązek sporządzić protokół szkody z kurierem DPD. Tylko na tej podstawie możemy przyjąć reklamację braku produktów.

9) W sprawach nieuregulowanych niniejszym REGULAMINEM zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego.